Keskusta-logo

Uutiset

24.9.2022Sepon ehdotus 8.3.2022 Omnian Espoo 20X0 -seminaarissaLue lisää »30.3.2022Ideoita asukastoimintamalliinLue lisää »27.2.2022Suur-Espoonlahden kehittämisideoitaLue lisää »

* alueemme tärkeät luontokohteet

Lähiviheralueet

 

Seuraavat alueet on säilytettävä hoidettuina, puistomaisina viheralueina:

 

*Merenrantavyöhyke  (Rantaraitti):

 

Saunalahden rantaniitty, Espoonlahden sillasta Vanha Jorvaksentien ja rannan välinen metsäpuisto Marinsatamaan ja siitä edelleen Meritorin koululle uimarannan ohi jatkuva metsäpuisto, Amfista Larsvikin kartanolle jatkuva metsäpuisto, Ristiniemen kärjen alue Sandvikin niemi mukaan lukien sekä Kasavuoren rinteet ja laki. Ja sitten edelleen Suinon salmesta Suomenojan voimalaitokselle asti.

 

Tällä merenrantavyöhykkeellä pitää varata mahdollisuus tarpeellisiin venesatamiin, venevalkamiin, veneiden vuokrauspaikkoihin, uimarantoihin, kävely/pyöräteihin ja rantakahviloihin.

 

*Espoonlahden urheilupuisto

*Merkittävä osa Latokaskenniittyä/peltoa

*Iivisniemen puisto

 

Luonnonmukaiset alueet

 

Ulkoilijoille ja koululaisille on varattava virkistäytymis-, urheilu- ja oppimiskäyttöön luonnonmukaisia metsäalueita. Nämä alueet ovat tärkeitä kehittyvien lasten ja nuortenkin sensomotoriikan kehittymiselle. Ne ovat myös tärkeitä ”hiilinieluja”.

 

-Keskuspuisto

-Hannusmetsä, erityisesti Hannusjärven valuma-alueosuus, jolle on perustettava suojelualue

-Iivisniemenkallio

-Sammalvuori

-Prästberget (Rullavuori)

-Hanikka (luontopolku ja Soukan, Kaitaan ja Suvisaariston ainoa hoidettu hiihtolatu)

-Kasavuoren kalliot

-Eestinkallion metsä- ja viheralue

-Soukan kalliot

-Suomenojan ja Hanikan lintualueet torneineen ja luontopolkuineen

-Suvisaariston suojelualueet

-Laurinlahden-Krattivuoren jäljellä olevat alueet

-Kummelivuori

-Suvisaariston suojelualueet  

 

Ekologiset käytävät

 

Erityisesti on kiinnitettävä huomiota ekologisiin käytäviin Saunalahdesta ja Suomenojalta keskuspuistoon, jotta ne säilyisivät luonnonmukaisina, toimivina ja tarpeeksi leveinä, koska ne ovat tärkeitä monille eläinlajeille.

Vesialueet

 

Meri, Suvisaaristo ja alueen kaksi järveä (Hannusjärvi ja Pentalanjärvi) ovat erittäin tärkeä osa Suur-Espoonlahden imagoa. Niiden kuntoa on seurattava jatkuvasti ja tarpeellisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä ajoissa, jotta ne säilyvät virkistyskäyttöön sopivina tuleville sukupolville.

 

Maan noususta johtuvat vesijättömaat kuuluvat kaupungille.

 

Tillinmäen ja Saunalahden alueella sijaitseva 1-luokan pohjavesialue on ehdottomasti säilytettävä puhtaana kriisiajan vedenottamona. 

 

Valuma-alueet ja hulevedet

On tärkeää, että rakentamisella ei muuteta luontaisia valuma-alueita ja niiden valumia. Siksi on tärkeää, että osana kaavoitusprosessia kaavoituskohteen valuma-alueet määritellään ja hulevesien kulku kartoitetaan ja huomioidaan kaavamääräyksissä.

Suojeltavat kohteet:

Seuraavista historiallisista tai muutoin arvokkaista kohteista on pidettävä hyvää huolta ja ne on säilytettävä:

Pronssikautiset hautapaikat:

Kummelivuori  ja Ourivuori

Siirtolohkareet:

Kattilalaaksonkatu 56:n kohdalla, Bondasbergen, Suomenoja, Prästberget, Soukkka, Kasavuori, Hanikka, Suvisaaristo

Litorinameren aikaiset rantakivikot:

Bondasbergen ja Soukankallio

Luontopolut:

Hannusmetsä, Hanikka ja Suomenoja

Perinnemaisemat:

Bondaksen niitty, Svinön niitty ja lammashaka, Kylänpään niitty /Ramsö,  Moisön niitty, Pentalan entiset pellot

Suojellut puut:

Latokasken mänty, Markuksen mänty Martin mänty, Soukan mänty, Soukan tammi ja Hanikan mänty

Merkittävät silokalliot:

Mårtensbacka (Martinmäki) ja Prästberget

Kartanomaisemat:

Bondaksen kartano, Hannuksen kartano, Sökön Övergård, Sökön Nedergård

Finnoonlahden ja Suomenojan lintuallas

Suomenojan lintukosteikko on suojeltava.

 

Finnoonlahdella pesii kolme uhanalaiseksi luokiteltua lintulajia: liejukana, naurulokki ja rastaskerttunen. Alue on Suomen merkittävin harmaasorsan pesimäpaikka (n. 10 % Suomen pesimäkannasta) ja muutonaikainen oleskelupaikka. Suomenojan lintulampi ja sitä ympäröivät alueet muodostavat kansainvälisesti arvokkaan ns. IBA-alueen lammen merkittävien mustakurkku-uikku- ja harmaasorsapopulaatioiden vuoksi (BirdLife International). Allasalue täyttää EU:n lintudirektiivin SPA-Natura-alueille asetetut vaatimukset mustakurkku-uikun (lintudirektiivin liitteen I laji) osalta.