Keskusta-logo

Uutiset

24.9.2022Sepon ehdotus 8.3.2022 Omnian Espoo 20X0 -seminaarissaLue lisää »30.3.2022Ideoita asukastoimintamalliinLue lisää »27.2.2022Suur-Espoonlahden kehittämisideoitaLue lisää »

Hannusmetsä -esite

Tässä esitteessä kerromme sinulle Hannusmetsän ekosysteemipalveluista:

Säätely- ja ylläpitopalvelut

Hannusmetsä säätelee ilmastoa, ilmanlaatua, meluhaittoja, hydrologista ja biokemiallista kiertoa sekä maaperäprosesseja.

Koska merkittävä osa Hannusjärven valuma-alueesta on Hannusmetsässä, niin sen vaikutus on erittäin suuri vedenkierron säätelyyn, tulvan suojeluun ja eroosion torjuntaan.

Hannusmetsällä on tärkeä rooli myös sekä kasvi- että eläinlajien säilymiselle metsässä, joka on saanut elää lähes omaa elämäänsä 100 vuoden ajan.

Tuotantopalvelut

80 vuoden ajan Hannusjärven kesämökkiläiset ja myöhemmin myös Hannuksen ja Iivisniemen omakoti- ja kerrostaloasukkaat ovat keränneet talteen sienet, mustikat ja puolukat talven varalle.

 

Kulttuuriset palvelut

Hannusmetsä ja Hannusjärvi muodostavat arvokkaan kulttuurimaiseman, koska se on säilynyt ainutlaatuisena kesämökkikulttuurin edustajana. Nuorimmat hannusjärveläiset edustavat jo 5.sukupolvea. Tämä kokonaisuus on säilytettävä tuleville sukupolville.

Hannusmetsää ja Hannusjärveä käytetään opetuksen ja tieteen lähdemateriaalina ja paikkana. Esim. järven pohjan tutkimus paljasti, että lähialueella on aloitettu maanviljelys n. 200 vuotta aikaisemmin kuin oli oletettu.

Hannusmetsä ja Hannusjärvi tuottavat lähiasukkaille virkistystä ja terveyttä.

 HANNUSMETSÄ

Hannusmetsä muodostuu Martinmäen ja Bondaksenkallion jyrkkäpiirteisistä, lähes 40 metrin korkuisista kallioista, ja niiden välisestä luonnontilaisesta metsä- ja suoalueesta. Nämä jylhät, karut ja helposti kuluvat kalliot kätkevät suojiinsa useita pieniä korpimaisia soistumia, joiden kätköissä kukoistavat mm. vanamot, talvikit sekä komeat hiirenportaat.

Esim. silokalliokuva

Metsät ovat pääosin luonnonmukaisesti kehittyneitä ja paikoin lahopuuta on runsaasti. Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuusohjelman (METSO 2008-2016) mukaisista monimuotoisuuden kannalta merkittävistä elinympäristöistä alueella esiintyy myös mm. puustoisia soita, suonreunametsiä ja pienvesien lähimetsiä, sekä ohjelman tarkoittamia erityisiä rakennepiirteitä kuten tuulenkaatoja ja lahoja pystypuita, korpisuutta sekä erirakenteista metsää.

Alueelle mahtuu erilaisten suotyyppien, saranevojen ja rahkarämeiden, lehtojen, kivikkoisten mustikkatyypin metsien, karujen kalliometsien ja kuivien kankaiden muodostama mosaiikki, joka on Etelä-Espoossa vailla vertaa. 

Hannusmetsää koskevat Espoon kaupungin teettämät selvitykset ( 1997-2002) puoltavat alueen säilyttämistä  luonnonvaraisena. (LUO)

HANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUE

Hannusmetsä ei ole vain yksi viheralue muiden joukossa, koska merkittävä osa Hannusjärven pienestä ( 36 ha) valuma-alueesta sijaitsee Hannusmetsässä. Tätä Hannusmetsässä sijaitsevaa valuma-aluetta ei tule ikinä rakentaa, jotta tämä ainoa Etelä-Espoon mantereella sijaitseva, 2300 vuotta vanha järvi, säilyisi elinkelpoisena tuleville sukupolville.

Valuma-alueen kokonaisala on 41,7 ha, josta järven osuus on 6,1 ha. Valuma-alue on suhteellisen pieni verrattuna järven kokoon.

Järven länsipään ja koillisnurkan kosteikkoalueet (kuvassa tumman harmaana) ovat erittäin tärkeät järven vesitaloudelle. Järvi ja nämä suot tulee käsittää yhtenä vesistösysteeminä, jotka ovat toisistaan riippuvaisia.

Hannusjärvi on pitkän ajan kuluessa rehevöitynyt, keskirehevä/rehevöitynyt järvi. Sen tilaan eniten vaikuttavat ominaisuudet ovat pienuus ja mataluus.

Siksi on tärkeää, että valuma-alueelta tuleva ylimääräinen kiintoaine- ja ravinnekuormitus minimoidaan. 

Koko valuma-alueen vettä läpäisemätön pinta-ala tulisi säilyä alle 10%:ssa. 

 LUONNOVARAINEN METSÄKOKONAISUUS:

Kaitaa - Hannusjärvi, maisemaselvitys ja -suunnitelma, Suunnittelutoimisto MSR 1977/ Maija Rautamäki:

"Kalliometsät, kuivuuden ja maaperän karuuden vuoksi äärimmäisen niukoissa kasvuoloissa elävät kasvit eivät siedä mitään huononemista ympäristössä. Myös maiseman kannalta on tärkeää säilyttää yleensä lakialueilla kasvavat kalliometsät."   "Lehtomaiset metsät, joiden ruohovaltainen pohjakasvillisuus herkästi tuhoutuu kulutuksesta. Ne ovat myös harvinaisuutensa vuoksi säilytettävä."

piirros, jossa suojeltavat alueet ja valumat/suot

 "Selänteet ovat ekologisesti ja visuaalisesti hyvin arkoja. Niistä suurimmat ja ainoat lähes rakentamattomina säilyneet Hannusjärven pohjoispuoliset kukkulat on esitetty suojeltaviksi. Tämä tarkoittaa maisemakuvan suojelua, mikä tapahtuu siten, että alueelle ei osoiteta mitään rakennustoimintaa eikä maastoa muuttavia vapaa-ajan toimintoja. Alueet soveltuvat parhaiten organisoimattomaan virkistyskäyttöön. Tätä varten alueelle on tehtävä polkuverkosto, joka ohjaa enimmän kulutuksen kestäville alueille"  

LUONNONSUOJELULLISESTI ARVOKKAAT, SUOJELTAVAT ALUEET:

Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:n metsätutkimus (2003):

Hannusmetsä on paikallisesti arvokas ja sen suurin arvo on virkistysarvo. Hannusmetsässä on kolme luonnonsuojelullisesti arvokasta, säilytettäväksi suositeltavaa kokonaisuutta:

Hannusmetsän länsipuoleinen kallioalue (kuvio 15) (Martinmäenkalliot) ja siihen liittyvät kolme kalliokumparetta (21-23) ja niiden suojassa oleva pieni suopainauma (20) sekä luonnonmetsänä arvokas Hannusjärven pohjoisrannan metsä, joka edustaa boreaalista luonnonmetsää.(17)

Lehtometsänä ja kultarinnan elinympäristönä arvokas metsäalue Länsiväylän varressa (kuvio 8)

 Hannusmetsän itäalueen kallioalue (Bondaksenkallio) (kuvio 2), jossa sijaitsee myös arvokas Litorinameren aikainen rantakivikko.

Oheisessa kuvassa on osoitettu myös tärkeät kosteikkoalueet itäpäässä ja koilliskulmassa.

 

tähän karttakuva

 

SUOJELTAVA LASTEN TAKIA

  tähän kartta

Espoon koulu- ja päiväkotimetsäselvityksen mukaan ( 2013) Hannusmetsä on tärkein koulu- ja päiväkotimetsäkohde 1030:lle ja tärkeä 1310 lapselle tai nuorelle.

Itse asiassa Hannusmetsä osoittautui Länsiväylän eteläpuoleisen Espoon eniten käytetyksi päiväkoti- ja koulumetsäksi.

Hannusmetsää käytetään luonnon tarkkailuun ja tutkimiseen, ulkoiluun, leikkimiseen ja askartelumateriaalien keräämiseen. Metsää käytetään laajalti myös opetustilana eri aineissa sekä mm. suunnistukseen.

Lapsilla on synnynnäinen veto luontoa kohtaan. Jos tuota luontorakkautta ei kehitetä virikkein, niin lapsi voi alkaa pelätä metsää ja hän etääntyy muutenkin luonnosta. 

Hannusmetsä kehittää lasten immuunijärjestelmää ja senso-motoriikkaa, edistää liikunnallisuutta ja luonnontuntemusta ja rauhoittaa mieltä.

AIKUISTEN TAKIA

Esimerkiksi koetun stressin lieventäminen voi olla tulosta luontokokemuksesta, johon vaikuttavat niin melusuoja, mahdollisuus fyysiseen toimintaan kuten lenkkeilyyn ja leikkiin ja mahdollisuus aistielämyksiin kuten luontonäkymien katseluun.

Kalevi Korpela, Tampereen yliopisto on todennut 30.3.2009 luennossaan kaupunkitutkijoiden ja tiedon hyödyntäjien seminaarissa: Viherympäristön myönteiset hyvinvointivaikutukset ilmenevät monella eri tasolla: fysiologisina, emotionaalisina ja käyttäytymistason muutoksina, koetussa terveydentilassa, toimintakyvyssä  ja jopa kuolleisuudessa.

Vaikutuksia syntyy jo pelkän maiseman katselun jälkeen, mutta myös ympäristössä oleilun, siellä kävelemisen tai juoksemisen kautta.

Hartig 1993: Luontokävelyllä koehenkilöiden syke ja verenpaine laskivat selvästi nopeammin ja enemmän kuin kaupunkikävelyllä.

Mitchell&Popham 2008: Kokonaiskuolleisuus ja verenkiertoelimistön sairauskiin liittyvä kuolleisuus oli selvästi vähäisempää alueilla, joissa oli eniten viheralueita.

Kaitaan asukastutkimuksen tuloksia: IKS 2001

Miksi kotinne on Kaitaalla?

46 % mainitsi rauhallisen asuinympäristön ja 45 % luonnonläheisyyden

Mitkä ovat tärkeimmät luontokohteet?

82% mainitsi meren ja merenrannat kävelyreitteineen, 59% Hannusjärven/Hannusmetsän.

 Hannusmetsän merkitys luonnonmukaisena lähimetsänä kasvaa kun Kaitaan aseman ympäristöön ja Djupsundsbäckenin alueelle muuttaa runsaasti uusia asukkaita.          

 

 

Simosol/Ramboll

Metsät on Suomen tärkein hiilinielu. Mitä suurempi on kasvillisuuden pysyvä määrä, sitä suuremmaksi kasvaa maaperän hiilivaraston koko.

Hannusmetsä on Länsiväylän varren merkittävin maaperän ja kasvillisuuden hiilivarasto. Hannusmetsä torjuu melun ja liikenteen päästöjen leviämistä Hannusjärven ja Iivisniemi-Kaitaan alueelle.

 Tähän kartta

 

Espoon liito-oravaselvityksien mukaan koko Hannusmetsä on liito-oravien elämiseen soveltuva alue.

 Tähän kartta

HANNUSMETSÄN LUONTOPOLKU

Hannusjärven suojeluyhdistys perusti vuonna 2000 Hannusmetsän luontopolun Helsingin kiinteistöviraston ja Espoon kiinteistöpalvelun luvalla. Hannusmetsään on merkitty helpompi sininen reitti ja vaikeakulkuisempi punainen reitti. Reitin varrella on toistakymmentä luontotaulua, joissa kerrotaan alueen luonnosta. Polku ja sen merkinnät on pidetty jatkuvasti hyvässä kunnossa talkoovoimin ja polulla on järjestetty asukkaille luontotapahtumia.

Päivitetty luontopolkukartta ja muuta kuva  tauluista