Keskusta-logo

Uutiset

24.9.2022Sepon ehdotus 8.3.2022 Omnian Espoo 20X0 -seminaarissaLue lisää »30.3.2022Ideoita asukastoimintamalliinLue lisää »27.2.2022Suur-Espoonlahden kehittämisideoitaLue lisää »

Ideoita asukastoimintamalliin

30.03.2022

Seppo Salon ehdotuksia Espoon ”Uuden asukastoiminnan malliluonnokseen”

30.03.2022

Asukastoimintamallin luonnokseen on kirjattava tarkemmin miten se aiotaan toteuttaa. Näitä minun esittämiä ajatuksia saa vapaasti hyödyntää. 

Johdanto:

Vaikuttaa siltä, että kuntalaisia kiinnostaisi osallistua omaan lähiympäristöön liittyviin konkreettisiin hankkeisiin, jos he saavat tietää niistä ajoissa. Harvalla on kiinnostusta koko kuntaa koskeviin hankkeisiin. Espoon suuralueetkin ovat niin suuria, että harvalla asukkaalla on kiinnostusta niitä koskeviin hankkeisiin.

Espoossa on päätetty kehittää kaupunkia suuralueina, mutta ketkä päättävät, että miten niitä kehitetään. Suuralueiden asukkaat ja yrittäjät eivät tällä hetkellä saa tarpeeksi osallistua alueensa kehittämiseen. Erilaisia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia (esim.asukasfoorumit) ja työpajoja kyllä järjestetään, mutta yleinen mielipide on se, että asukkaiden niissä esittämiä mielipiteitä ei huomioida tarpeeksi päätöksenteossa.

Nyt on varmistettava, että kaupungin johdolla, viranhaltijoilla ja poliittisilla luottamushenkilöillä on yhteinen intressi edistää asukkaiden osallisuutta paikallishallinnossa niin, että kansalaisten vaikutusmahdollisuudet asukkaina, palvelujen käyttäjinä ja kuluttajina sekä omaa elinympäristöään koskevien ratkaisujen toimeenpanijoina paranevat. Meidän on varmistettava, että Espoota kehitetään niin, että nykyisten asukkaiden asumiseen ja hyvään elämään liittyvät arvot huomioidaan niin, että he haluavat asua täällä tulevaisuudessakin. Niinpä nyt päätettävä ohjelma on käytävä läpi huolellisesti em. tahojen kanssa.

Suuralueiden kaupunginosayhdistykset ottavat yleensä kantaa oman kaupunginosansa/kylänsä asioihin. Suur-Espoonlahdessa on kaupunginosayhdistysten ja paikallisten puolueyhdistysten muodostama kehitysyhdistys, jossa otetaan kantaa useampaa kylää tai koko suuraluetta koskeviin tai yleisluontoisempiin asioihin. Se on tauolla, koska sekä viranhaltijat että poliittiset päättäjät eivät ole arvostaneet tätä toimintaa.

Uusi tavoite on, että osalliset saadaan kertomaan toiveensa ja näkemyksensä sekä sitoutumaan ainakin henkisesti ennen kuin on panostettu yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja päätöksiä tehty eri elimissä (lautakunnat, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto). Näin säästettäisiin huomattavia summia suunnitteluvaiheessa ja vältettäisiin valitusten aiheuttamia viiveitä. Tämä edellyttää, että asukkaat saavat hyvissä ajoin tietää eri toimialojen suunnitelmista. Tässä uudessa ohjelmassa on myös painotettava sitä, että osalliset saavat tietää, miten heidän mielipiteensä on huomioitu suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Luonnoksen alkuun tulee lisätä tavoite ja sille määräaikaiset osatavoitteet.

 

 

Uuden asukastoimintaohjelman KUMMPPANUUSVERKOSTON alkuun on kirjattava tavoite:

 

Espoon parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Espoota rakennetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti viihtyisäksi ja turvalliseksi kotikaupungiksi. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut.

Lähiluontoa hyödynnetään liikkumisen ja hyvinvoinnin lähteenä. Espoossa lähiluonto on kaikkien saavutettavissa. Olemme edelläkävijä kasvavan kaupungin ja monimuotoisen luonnon yhteensovittamisessa.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että Espoossa on Suomen toimivin demokratia ja osallistuvimmat kuntalaiset.

Aluekoordinaattorit:

Kaupunki nimeää jokaiselle suuralueelle aluekoordinaattorin.

Aluekoordinaattorit muodostavat yhteistyössä suuralueen ja sen jokaisen kylän (kaupunginosan) kaupunginosayhdistyksien kanssa kumppanuusverkoston.

Kylien kumppanuusverkostot:

Kyliin muodostetaan aluekoordinaattorin johdolla yhteistyössä

kaupunginosayhdistyksen hallituksen kanssa kylän koordinaatioryhmän. Jatkossa

siitä mahdollisesti kehittyy kyläneuvosto.

 

Koordinaatioryhmä organisoi työryhmiä ja asukastilaisuuksia tarpeen mukaan

esimerkiksi seuraavista aiheista: sosiaali- ja terveysasiat, turvallisuus, koulu- ja

päiväkotiasiat, tiet, kadut ja liikenne-, kaavoitus-, viheralueasiat.

 

Työryhmiin kutsutaan esimerkiksi kylän eri alueiden edustajia sekä kylällä aktiivisesti

toimivien kansalaisjärjestöjen, yritysten, päiväkotien, koulujen ja muiden julkisten

palvelujen tuottajien edustajia sekä alueella asuvat kaupunginhallituksen, -valtuuston

ja lautakuntien edustajat. Aluekoordinaattori huolehtii, että paikalla on niiden

kaupunginhallinon alojen edustajia, joita ko. asia koskee.

 

Työryhmät selvittävät nykyisten asukkaiden (vanhukset, keski-ikäiset, nuoret

aikuiset, nuoret ja lapset; terveet ja sairaat) nykyiset ja tulevien vuosikymmenien

tarpeet ja odotukset.

 

Alueemme luonto inventoidaan. Yhdessä määrittelemme, mitkä alueet halutaan

säilyttää luonnontilassa ja mille alueille suunnitellaan muuta käyttöä.

 

Pyritään ehkäisemään rajallisten resurssien päällekkäistä toimintaa.

 

Pyritään löytämään kunnon "olohuone", jossa kyläläiset voivat tavata.

 

Työryhmien ehdotusten pohjalta kaupunginosayhdistys laatii ehdotuksia ja

lausuntoja Suur-Espoonlahden kehitys ry:lle sekä suoraan kaupungin eri

instansseihin sekä tiedottaa niistä sekä suoraan alueen asukkaille että julkisen

sanan kautta.

 

 

Suur-Espoonlahden kehitys ry

 

Aluekoordinaattori toimii esittelijänä Suur-Espoonlahden kehitysyhdistyksen

hallituksessa. Tämä yhdistys kokoaa oman suuralueensa kylien ehdotuksesta koko

suuralueen yhteisen näkemyksen. Jos eri kylien näkemykset ovat ristiriidassa

keskenään niin kehitysyhdistyksen hallitus pyrkii yhteensovittamaan näkemyksiä.

Kehitysyhdistys ei tee jotain kylää koskevaa ehdotusta. jota ko. kylällä ei hyväksytä.

 

Suur-Espoonlahden kehitys ry:n hallitus ja aluekoordinaattori huolehtivat,

että lautakunnat, valtuusto ja kaupunginhallitus huomioivat, merkittäviä alueellisia

päätöksiä tehdessään, alueen intressit.

 

Aluekoordinaattorien tehtävät:

Varmistaa, että kaupunginosien yhdistykset ja asukkaat saavat tietää omaa aluettaan ja koko suuraluetta koskevista kehitys/muutossuunnitelmista.

Järjestää teemakohtaisia asukasiltoja tai eri kaupunginosien ja tarvittaessa koko suuraluetta koskevia asukasiltoja. 

Motivoi alueen yhdistyksiä osallisuuden laajentamiseen

Pitää yhteyttä kaupunginosayhdistyksiin, virkamiehiin ja poliittisiin päättäjiin.

Raportoi kaupungin eri yksiköille alueiden näkemykset ja lausunnot

Aluetietoverkon kehittämisen koordinointi e-palveluhankkeeseen ja kouluttamisen koordinointi.

Organisoi kaikkiin kaupunginosiin tilat, joissa alueen eri yhdistykset voivat pitää kokouksiaan.

Kumppanuusverkostojen asema:

Kumppanuusverkostot toimivat kaupungin kumppaneina ja ovat oman alueensa virallisia, ei hallinnollisia kanavia. Ne kokoaa, tarjoaa ja välittää kokemustietoa ja kannanottoja ja tekevät aloitteita omalta alueeltaan kaupungin valmistelijoille ja päätöksentekijöille.

Verkostot osallistuvat erilaisten kyselyjen laatimiseen ja toteuttamiseen sekä soveltuvin osin toteuttamassa osallistuvaa budjetointia.

 

Ystävällisin terveisin

Seppo Salo

Suur-Espoonlahden osallisuusveteraani

sepposalo.net

seppo.salo@saunalahti.fi

24.09.2022Sepon ehdotus 8.3.2022 Omnian Espoo 20X0 -seminaarissa
30.03.2022Ideoita asukastoimintamalliin
27.02.2022Suur-Espoonlahden kehittämisideoita
05.01.2022Miksi asumme Kaitaalla 2001
05.01.2022Miksi asumme Suur-Esponlahdessa 2002
29.01.2021Hiilinielu- ja terveysmetsiä Espooseen.
29.01.2021Onko Suur-Espoonlahden kehitys ollut kestävää?
23.01.2021Korkeat kerrostalot hajottavat mielenmaisemani
17.01.2021Espoon osallisuusvuosi 2021?
25.10.2020Lisää omakotitontteja Pohjois-Espooseen

Siirry arkistoon »